وابستگی سازمانی (Affiliation)

1401/10/12 0:0

وابستگی سازمان مرکز تحقیقات طب گرمسیری عفونی خلیج فارس

آدرس فارسی:
مركز تحقيقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

Address In English:
The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University Of Medical Sciences, Bushehr, Iran

 

 

وابستگی سازمان مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

آدرس فارسی:
مركز تحقيقات زيست فناوری دريايي‌ خلیج فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

Address In English:
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University Of Medical Sciences, Bushehr, Iran

 

 

وابستگی سازمان مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس

آدرس فارسی:
مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس، گروه تصویربرداری مولکولی و ترانوستیک، بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

Address In English:
The Persian Gulf Nuclear Medicine Research Center, Department Of Molecular Imaging And Theranostics, Bushehr Medical University Hospital, School Of Medicine, Bushehr University Of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

 

 

وابستگی سازمان مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی

آدرس فارسی :
مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی، پژوهشكدة علوم زيست پزشكي خليج فارس، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران

Address In English:
Systems Environmental Health And Energy Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University Of Medical Sciences, Bushehr, Iran


تاریخ بروز رسانی:   12 دی 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >